Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116−121)

 • Art. 116.

  • 1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.

  • 2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

  • 3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

 • Art. 117.

  • 1. Do zadań ośrodka należy:

  • 1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  • 2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

  • 3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

  • 3a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

  • 4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

  • 5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

  • 6) prowadzenie kursów:

   • a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,

   • b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

   • c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

   • d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;

  • 7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

  • 8) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;

  • 9) inna niż wymieniona w pkt 4–8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

  • 2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  • 3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

 • Art. 118.

  • 1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.

  • 2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.

  • 3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

 • Art. 119.

  • 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

  • 2. Przychodami ośrodka są:

   • 1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

   • 2) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

   • 3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

  • 3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

   • 1) bieżącego utrzymania ośrodka;

   • 2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

   • 3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;

   • 4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.

  • 4. (uchylony)

  • 5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.

  • 6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.

  • 7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

 • Art. 120.

  • 1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.

  • 2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

 • Art. 121.

  • Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  • 1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;

  • 2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów.