Ruch pojazdów w kolumnie (art. 32)

 • Art. 32.

  • 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

   • 1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;

   • 2) rowerów lub wózków rowerowych – 15;

   • 3) pozostałych pojazdów – 5.

  • 2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

  • 3. (uchylony)

  • 4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

  • 5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.

  • 6a. Przejazd kolumny pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w skład której wchodzi więcej niż 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy.

  • 7. (uchylony)