Centralna ewidencja kierowców (art. 100a−100e)

 • Art. 100a.

  • 1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej „ewidencją”.

  • 2. (uchylony)

  • 3. (uchylony)

  • 4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

 • Art. 100aa.

  • 1. W ewidencji gromadzi się dane o:

   • 1) osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami, zwane dalej „uprawnieniami”;

   • 2) osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

   • 3) osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;

   • 4) osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;

   • 5) wykładowcach prowadzących szkolenie;

   • 6) egzaminatorach;

   • 7) lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

   • 8) psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;

   • 9) instruktorach techniki jazdy;

   • 10) instruktorach prowadzących szkolenie;

   • 11) ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;

   • 12) pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;

   • 13) ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

   • 14) ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;

   • 15) ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.

  • 2. W ewidencji gromadzi się również identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji zamieszczenia lub zmiany danych.

  • 3. W ewidencji gromadzi się także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.

  • 4. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, gromadzi się następujące dane:

   • 1) imię i nazwisko;

   • 2) datę i miejsce urodzenia;

   • 3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

   • 4) obywatelstwo;

   • 5) adres zamieszkania;

   • 6) datę zgonu;

   • 7) o uprawnieniach;

   • 8) o okresie próbnym i jego przedłużeniu;

   • 9) o skierowaniu na kurs reedukacyjny;

   • 10) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

   • 11) o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów;

   • 12) o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach;

   • 13) o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

   • 14) o zaświadczeniach ADR, o których mowa w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych;

   • 15) o świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym;

   • 16) o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami, przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1629);

   • 17) o instruktorze, wykładowcy, ośrodku szkolenia kierowców i innej jednostce, instruktorze techniki jazdy, ośrodku doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie;

   • 18) o egzaminatorze i wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy;

   • 19) o psychologu, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarzu, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

   • 20) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

   • 20a) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;

   • 21) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

   • 22) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

  • 5. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, gromadzi się następujące dane:

  • 1) identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;

  • 2) datę utworzenia profilu kandydata na kierowcę;

  • 3) unikalny numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę;

  • 4) imię i nazwisko;

  • 5) datę i miejsce urodzenia;

  • 6) datę zgonu;

  • 7) fotografię;

  • 8) wzór podpisu;

  • 9) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

  • 10) obywatelstwo;

  • 11) adres zamieszkania;

  • 12) telefon, adres poczty elektronicznej – o ile został podany we wniosku;

  • 13) o posiadanych uprawnieniach;

  • 14) o dokumentach stwierdzających uprawnienia;

  • 15) wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil;

  • 16) o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i o orzeczeniach stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

  • 17) wskazanie, czy wniosek dotyczy:

   • a) wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

   • b) przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami,

   • c) wymiany wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

   • d) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy,

   • e) skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

  • 18) dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów;

  • 19) dotyczące obowiązywania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy;

  • 20) dotyczące rozpoczęcia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej;

  • 21) dotyczące ukończonego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – w przypadku jeżeli informacja o ukończonym szkoleniu widnieje w dokumentach kierowcy;

  • 22) dotyczące zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – jeżeli są wymagane;

  • 23) o egzaminach państwowych;

  • 24) o posiadanych świadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzających uzyskanie odpowiednich kwalifikacji lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach o transporcie drogowym.

  • 6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5–10, gromadzi się następujące dane:

   • 1) imię i nazwisko;

   • 2) datę i miejsce urodzenia;

   • 3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

   • 4) numer ewidencyjny odpowiednio, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;

   • 5) dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;

   • 6) datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;

   • 7) datę, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.

  • 7. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 11–13 i 15, gromadzi się następujące dane:

   • 1) nazwę;

   • 2) numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;

   • 3) numer identyfikacyjny REGON;

   • 4) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;

   • 5) o wpisach i skreśleniach.

  • 7a. W odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, gromadzi się następujące dane:

   • 1) nazwę;

   • 2) adres siedziby albo oddziału terenowego;

   • 3) numer identyfikacyjny REGON;

   • 4) numer rozpoznawczy;

   • 5) dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem.

  • 8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy katalog gromadzonych w ewidencji danych, o których mowa w ust. 4 pkt 7–12 i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1, oraz uzupełnianych automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność oraz proporcjonalność zakresu i rodzaju przetwarzanych danych, a także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ewidencji oraz bezpieczeństwo gromadzonych w niej danych.

 • Art. 100ab.

  • 1. Danych zgromadzonych w ewidencji nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których mowa w:

  • 1) art. 100aa ust. 4 pkt 11 oraz ust. 5 pkt 18, które podlegają usunięciu z ewidencji:

   • a) jeżeli dane o zakazie prowadzenia pojazdów podlegają usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego,

   • b) po 5 latach od daty uprawomocnienia się orzeczenia o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli dane o tym zakazie nie podlegają gromadzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym;

  • 2) art. 100aa ust. 4 pkt 12 i 13, które podlegają usunięciu z ewidencji na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

  • 1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, dane, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, są usuwane automatycznie.

  • 2. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Art. 100ac.

  • 1. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2–7a, przekazują do ewidencji:

  • 1) organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 1–5, pkt 7–10 i pkt 20 oraz ust. 5 pkt 1–5, pkt 7–17, pkt 19–22 i pkt 24;

  • 2) sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i 13 oraz ust. 5 pkt 18;

  • 3) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 12;

  • 4) odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 10;

  • 5) marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 14;

  • 6) wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;

  • 7) kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 15;

  • 8) starosta – w zakresie danych, o których mowa w:

   • a) art. 100aa ust. 4 pkt 16–19 i 21 oraz ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5 i 10,

   • b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 11;

  • 9) wojewoda – w zakresie danych, o których mowa w:

   • a) art. 100aa ust. 4 pkt 17 w zakresie danych o instruktorze techniki jazdy i ośrodku doskonalenia techniki jazdy oraz w ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 9,

   • b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 13 i 15;

  • 10) marszałek województwa – w zakresie danych, o których mowa w:

   • a) art. 100aa ust. 6 w stosunku do osób, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 6–8,

   • b) art. 100aa ust. 7 w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 12,

   • c) art. 100aa ust. 7a w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 14;

  • 11) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie usunięcia danych o zakazie prowadzenia pojazdów, o którym mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 11 i ust. 5 pkt 18, z Krajowego Rejestru Karnego;

  • 12) kierownik ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 21;

  • 13) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 5 pkt 23.

  • 2. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 2 oraz ust. 7a pkt 4, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

  • 2a. Dane, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7–12 i 14–22, ust. 5 pkt 13, 14, 16 i 18–24, ust. 6 pkt 5, ust. 7 pkt 4 i 5 oraz ust. 7a pkt 5, mogą zawierać dodatkowo dane uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.

  • 3. Podmioty wymienione w ust. 1, wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty.

  • 4. Dane gromadzone w ewidencji są do niej przekazywane z rejestrów PESEL, REGON, TERYT, centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są gromadzone w tych rejestrach.

  • 5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy ewidencją a rejestrami PESEL, REGON i TERYT, centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, uwzględniając potrzebę zapewnienia płynności przepływu danych pomiędzy ewidencją a innymi rejestrami i ewidencjami, poprawności i aktualności gromadzonych danych oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

 • Art. 100ad.

  • 1. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1 zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.

  • 2. Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. W przypadku rozbieżności między danymi a danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w tych rejestrach.

  • 2a. W przypadku wprowadzenia do ewidencji danych dotyczących nowego podmiotu, dane te są pobierane z rejestru PESEL, REGON, centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, o ile są w nich gromadzone.

  • 3. System teleinformatyczny obsługujący ewidencję generuje komunikat o:

   • 1) wprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych danych do ewidencji, który jest równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji;

   • 2) niewprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku gdy nowe dane nie zostały wprowadzone do ewidencji i konieczne jest ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji.

  • 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

   • 1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 100ac ust. 1, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy;

   • 2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz tryb i sposób ich wprowadzania, mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości przekazywanych danych do ewidencji i jej referencyjny charakter.

 • Art. 100ae.

  • W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

 • Art. 100af.

  • 1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, wyjaśnia tę niezgodność w zakresie danych, do których przekazania jest obowiązany na podstawie ustawy, i wprowadza dane do ewidencji na zasadach określonych w art. 100ad.

  • 2. W przypadku gdy nie jest możliwe wyjaśnienie niezgodności, podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie powiadamia o niezgodności administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot.

  • 3. W celu wyjaśnienia niezgodności administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, o niezgodności podmiot, który wprowadził dane, których niezgodność dotyczy, w przypadku:

   • 1) stwierdzenia niezgodności przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji;

   • 2) o którym mowa w ust. 2.

  • 4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane.

  • 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 3, niezwłocznie informuje, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot, administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji o wyjaśnieniu tej niezgodności, w przypadku:

   • 1) wprowadzenia poprawnych danych do ewidencji za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez podmiot wprowadzający dane;

   • 2) stwierdzenia, że wprowadzone do ewidencji dane są poprawne;

   • 3) stwierdzenia braku możliwości usunięcia niezgodności, z podaniem uzasadnienia.

  • 6. Wprowadzenie do ewidencji danych, w stosunku do których stwierdzono niezgodność, o której mowa w ust. 2, wymaga uprzedniego wyjaśnienia tej niezgodności.

  • 7. Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji umożliwi wprowadzenie do ewidencji danych bez uprzedniego wyjaśnienia niezgodności, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów odrębnych realizowanych przez podmioty obowiązane do wprowadzania danych do ewidencji w terminach wynikających z przepisów ustawowych.

  • 8. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyjaśniania niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców przez podmioty, które je przekazują, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.

  • 9. Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się do usunięcia z ewidencji danych dotyczących zakazu prowadzenia pojazdu.

 • Art. 100ah.

  • 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

  • 1) Policji;

  • 2) Inspekcji Transportu Drogowego;

  • 3) Żandarmerii Wojskowej;

  • 4) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

  • 5) Straży Granicznej;

  • 6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

  • 7) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

  • 8) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

  • 9) Szefowi Biura Ochrony Rządu;

  • 10) sądom;

  • 11) prokuraturze;

  • 12) starostom;

  • 13) strażom gminnym (miejskim);

  • 14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

  • 15) organom Krajowej Administracji Skarbowej;

  • 16) wojskowym komendantom uzupełnień;

  • 17) podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1480);

  • 18) ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego;

  • 19) marszałkowi województwa;

  • 20) wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego;

  • 21) zakładom ubezpieczeń:

   • a) w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

   • b) w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7;

  • 22) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;

  • 23) ministrowi właściwemu do spraw rodziny;

  • 24) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;

  • 25) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1544 i 1669).

  • 1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku.

  • 2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości.

  • 2a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

  • 3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej.

  • 4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

  • 5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   • 1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

   • 2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

   • 3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

  • 6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.

 • Art. 100ai.

  • 1. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

  • 2. Dane zgromadzone w ewidencji dotyczące praw jazdy udostępnia się właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy wykorzystaniu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

 • Art. 100aj.

  • 1. Każdemu zainteresowanemu, po podaniu danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, dane zgromadzone w ewidencji, udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

  • 2. Dane osobowe zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane po uwierzytelnieniu zainteresowanego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

   • 1) dane wymagane do uzyskania dostępu do poszczególnych danych,

   • 2) szczegółowy zakres udostępnianych danych – mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych.

 • Art. 100ak.

  • 1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą.

  • 2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

 • Art. 100al.

  • 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag–100ak, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny.

  • 2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.

 • Art. 100am.

  • 1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

  • 2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  • 3. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego wykorzystywania także za pośrednictwem usług sieciowych.

 • Art. 100an.

  • 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 oraz art. 100am ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania i przekazywania danych z ewidencji.

  • 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 100ah i art. 100ak–100am, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 • Art. 100ao.

  • Udostępnienie i przekazywanie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

  • 1) nieodpłatnie, w przypadku danych:

   • a) udostępnianych na podstawie art. 100ah–100ak,

   • b) przekazywanych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 2 organom administracji publicznej, niewymienionym w art. 100ah ust. 1, w celach niekomercyjnych,

   • c) udostępnianych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 3, w celach komercyjnych i niekomercyjnych;

  • 2) odpłatnie, w przypadku danych:

   • a) udostępnianych na podstawie art. 100al,

   • b) przekazywanych na podstawie art. 100am w sposób określony w art. 100am ust. 2, w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

 • Art. 100ap.

  • 1. Wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych dotyczących jednej osoby lub jednego podmiotu nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  • 2. Wysokość opłaty za udostępnianie danych z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych określa się według wzoru:

  • O = K × (A + B) + M gdzie:

  • O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych,

  • K – współczynnik wynoszący:

   • a) 1,0 – do celów niekomercyjnych,

   • b) 1,5 – do celów komercyjnych,

  • A – opłata za prace informatyczne, gdzie A = 0,5H1 × Z + 0,5H2 × Z + 0,75H3 × Z + 10H4 × Z + H5 × Z

  • B – opłata za prace eksploatacyjne, gdzie B = 1,5H6 × 10Z + H7 × 10Z + 1,5H8 × 10Z + 0,6H9 × 10Z + 0,5H10 × 10Z

  • M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany, w przypadku gdy przekroczy 5% wartości usługi, a poszczególne symbole oznaczają:

   • H – ilość godzin przeznaczonych na realizację zadania:

   • H1 – czas trwania prac programowo-projektowych,

   • H2 – czas opracowania dokumentacji programowej,

   • H3 – czas trwania prac analitycznych i projektowych,

   • H4 – czas opracowania nowego programu,

   • H5 – czas opracowania programu z gotowych modułów,

   • H6 – czas wyboru podzbioru z bazy danych,

   • H7 – czas przetwarzania wybranych danych,

   • H8 – czas wykonania tablicy statystycznej,

   • H9 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego do 300 danych jednostkowych,

   • H10 – czas drukowania wykazów z wybranego podzbioru zawierającego powyżej 300 danych jednostkowych,

   • Z – opłatę za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji.

  • 3. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 23 000 zł.

  • 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

   • 1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji,

   • 2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji,

   • 3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych z ewidencji – mając na względzie zróżnicowaną postać składania wniosku o udostępnienie danych oraz tryb ich udostępniania do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

 • Art. 100aq.

  • W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostęp do ewidencji.

 • Art. 100b. (uchylony)

 • Art. 100c. (uchylony)

 • Art. 100d. (uchylony)

 • Art. 100e. (uchylony)